Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

  • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

  • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

  • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

  • do 2. júla 2012,
  • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Preddavky na daň z príjmu fyzických osôb


Otázka:

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) mala okrem príjmov podľa § 6 aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Bude táto SZČO platiť preddavky na daň z príjmov v polovičnej výške, ak príjem zo závislej činnosti bol len v minimálnej výške, napr. 100 Sk?


 

Odpoveď:

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb upravuje § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podľa § 34 ods. 10 uvedeného zákona daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške. Pre posúdenie platenia polovičných preddavkov na daň z príjmov teda nie je podstatná výška príjmu zo závislej činnosti, ale výška čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, t. j. výška zdaniteľného príjmu znížená o úhrn povinného poistného, ktoré je povinný platiť zamestnanec (poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, príp. príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu). Ak takto určený čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti je 50 % z celkového základu dane alebo menej, budú sa preddavky na daň platiť v polovičnej výške. Z uvedeného vyplýva, že polovičné preddavky na daň sa budú platiť aj v prípade, ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti bude minimálny, napr. 100 Sk. Dôležité je, aby bola splnená vyššie uvedená podmienka 50 % a menej z celkového základu, pričom zákon neustanovuje minimálnu výšku čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti.

Autor: Ing. Miriam Kyselová


 

Viac informácií nájdete v tematickom balíčku
Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2010

OBJEDNAŤ

 

Viac informácií o balíčku