Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

 • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

 • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

 • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

 • do 2. júla 2012,
 • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Odvody od 1. 1. 2012 a od 1. 2. 2012

Odvody od 1. 1. 2012 a od 1. 2. 2012

Anotácia:

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2012 a od 1. 2. 2012 v podobe tabuliek obsahuje % sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

 • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
 • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený,
 • poistné vypočítané za zamestnanca a zamestnávateľa v prípade, ak je zamestnancovi vyplatená minimálna mzda. Minimálny vymeriavací základ zamestnanca a jeho zamestnávateľa nie je ustanovený.


Údaje v tabuľkách vychádzajú z/zo:

 • zákona č. 499/2010 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZP“), a zákona č. 133/2011 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 5. 2011 mení a dopĺňa ZZP,
 • zákona č. 543/2010 Z. z. účinného od 1. 1. 2011 a zákona č. 521/2011 Z. z. Tieto zákony novelizujú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“). Zákon č. 521/2011 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. 1. 2012, ale ustanovenia, ktoré menia podmienky dobrovoľného poistenia, sú účinné až od 1. 2. 2012. Zmeny v novelách ZZP a ZSP smerujú k tomu, aby bol vytvorený základ na postupné zosúladenie vymeriavacieho základu, z ktorého poistenci platia poistné na sociálne a zdravotné poistenie, so základom dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“),
 • opatrenia MPSVR SR č. 131/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010 vo výške 9 228 €, čo je 769 €/mesiac, z ktorého sa určuje v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:
  • maximálny vymeriavací základ na účely výpočtu poistného na sociálne poistenie a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie,
  • minimálny vymeriavací základ pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“),
  • minimálny vymeriavací základ pre dobrovoľne poistenú osobu podľa ZSP,
  • minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa podľa ZZP.
   Pre uvedených poistencov je minimálny vymeriavací základ najmenej vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Je to 44,2 % zo sumy 769 €/mesiac, čiže vo výške 339,89 €/mesiac.
 • nariadenia vlády SR č. 343/2011 Z. z., ktorým sa zvyšuje minimálna mzda od 1. 1. 2012 na sumu327,20 €/mesiac. Keďže minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca ZZP a ZSP neurčuje, vymeriavací základ vo výške minimálnej mzdy sa vzťahuje iba na zamestnancov odmeňovaných mzdou podľa Zákonníka práce v prípade, ak odpracujú celý mesiac.

1. Zamestnanec v pracovnom pomere

Tabuľka č. 1.1
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený iba do 1. piliera dôchodkového systému

 

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 32,72 €
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 45,80 € 
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 € 
max. VZ 3 076,00 € – 90,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 327,20 € – 2,61 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 0,81 € 
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 15,54 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

 

Tabuľka č. 1.2
Zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem – na mzdu, ak odpracuje celý mesiac, zapojený do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,00 € – 32,72 €
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,00 € – 13,08 €
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 4,58 €
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 16,36 € 
max. VZ 3 076,00 € – 153,80 €

§ 131 ods. 2 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 13,08 €
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 2 písm. a) ZSP

9 %

StSp
2. pilier

9 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 29,44 € 
max. VZ 3 076,00 € – 276,84 €

§ 131 ods. 2 písm. d) ZSP,
§ 23 ods. 1 ZSDS

neplatí

9 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 € 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 9,81 €
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ 327,20 € – 2,61 €
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 3,27 €
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 0,81 € 
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 15,54 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

 

Tabuľka č. 1.3
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti v pracovnom pomere na kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený *
max. VZ z neobmedz. VZ 
zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 0,81 €
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ 327,20 € – 15,54 €
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

 

Tabuľka č. 1.4
Zamestnanec bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva s príjmom, ktorým je podiel na zisku podľa ZSP

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

 

10 %

zaplatí najskôr v roku 2013 zamestnanec sám pri podaní RZZP za rok 2012
z príjmu, ktorý presiahne 339,89 €/rok, najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku 
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
podiel na zisku
z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca
podiel na zisku 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

25,2 %

19,4 %

44,6 %

 

Tabuľka č. 1.5
Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 5 ZDP, ktorý nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, napr. osoba s príjmom podľa mandátnej zmluvy (konateľ s. r. o., spoločník s. r. o., člen štatutárneho orgánu atď.) a príkaznej zmluvy

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

neplatí

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

34,15 %

13,4 %

47,55 %

 

2. Zamestnanec v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem

Tabuľka č. 2.1
Osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti podľa § 5 ZDP, ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu, mandátnu zmluvu a príkaznú zmluvu

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

 

3. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s pravidelným mesačným príjmom

Tabuľka č. 3.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený* 
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 136 písm. a) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

35,2 %

13,4 %

48,6 %

 

Tabuľka č. 3.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP

2,8 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

0,8 %
min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,2 %

9,4 %

40,6 %

 

Tabuľka č. 3.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35€

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP, 
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %

min. VZ nie je určený*
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

1 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 30,76 €

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

2 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

30,2 %

11,4 %

41,6 %

 

Tabuľka č. 3.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. b) ZSP, 
§ 14 ZSP

1,4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 16,14 €

§ 130 písm. a) ZSP,
§ 14 ZSP

2,8 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP, 
§ 128 ods. 4

6 %

ÚP

0,8 %
min. VZ nie je určený* 
max VZ z neobmedz. VZ zamestnanca*

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,8 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

0,25 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 135 ZSP

neplatí

0,25 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

29,2 %

10,4 %

39,6 %

 

4. Zamestnanec – poberateľ dôchodku s nepravidelným príjmom

Tabuľka č. 4.1
Zamestnanec – poberateľ výsluhového dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0%

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP

6 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

31,75 %

11,00 %

42,75 %

 

Tabuľka č. 4.2
Zamestnanec – poberateľ starobného dôchodku alebo zamestnanec, ktorý má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

10 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 230,70 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 92,28 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

14 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP **
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

0 %

ÚP*

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

neplatí

§ 19 ods. 3 písm. b) ZSP

0 %

GP

neplatí

§ 135 ZSP

neplatí

0%

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € –146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

28,75 %

8,0 %

36,75 %

 

Tabuľka č. 4.3
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP

1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

 

Tabuľka č. 4.4
Zamestnanec – poberateľ invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na nepravidelný príjem zo zárobkovej závislej činnosti

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ZP***

5 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 115,35 €

§ 12 ods. 1 písm. d) ZZP

2 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 2 307,00 € – 46,14 €

§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP
§ 12 ods. 1 písm. a) ZZP

7 %

NP

neplatí

neplatí

0 %

StP
1. pilier

14 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 430,64 €

§ 131 ods. 1 písm. b) ZSP

4 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 123,04 €

§ 131 ods. 1 písm. a) ZSP

18 %

IP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. b) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

3 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený 
max. VZ 3 076,00 € – 92,28 €

§ 132 písm. a) ZSP,
§ 128 ods. 4 ZSP

6 %

ÚP

neplatí

neplatí

0 %

PvN

neplatí

neplatí

0 %

GP

neplatí

neplatí

0 %

RFS

4,75 %
z VZ zamestnanca

min. VZ nie je určený
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 137 písm. a) ZSP

neplatí

4,75 %

Celkom

26,75 %

9,0 %

35,75 %

 

5. Zamestnanec s príjmom na základe dohody podľa Zákonníka práce

Tabuľka č. 5
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov

 

Poistenie

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Celkom

ÚP*

0,80 %
z neobmedz. VZ zamestnanca*
VZ je vyplatená odmena

§ 133 ods. 1, § 138 ods. 8 ZSP,
§ 279 ods. 1 a 2 ZSP

neplatí

0,80 %

PvN

neplatí

neplatí

neplatí

GP

0,25 %
z vyplatenej odmeny 
max. VZ 1 153,50 € – 2,88 €

§ 18 ods. 1, § 135, § 138 ods. 8 ZSP

neplatí

0,25 %

Celkom

1,05 %

neplatí

1,05 %

 

6. Povinne sociálne a zdravotne poistená SZČO

Tabuľka č. 6.1
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

 

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 € 

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 % 
min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 € 
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

47,15 %

 

Tabuľka č. 6.2
SZČO – povinne nemocensky, dôchodkovo a zdravotne poistená osoba od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €, ktorá platí dobrovoľne aj PvN

 

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 € 

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 % 
min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 € 
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 € 
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

 

Tabuľka č. 6.3
SZČO – povinne zdravotne poistená osoba, ktorej príjem za rok 2010 bol nižší ako 3 948,72 €

 

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

 

7. SZČO – poberateľ dôchodku

Tabuľka č. 7.1
SZČO – poberateľ starobného dôchodku alebo SZČO, ktorá má pozastavené poberanie predčasného starobného dôchodku, ktorej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

 

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75€

§ 130 písm. c) ZSP
, 
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

neplatí

§ 128 ods. 4 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

41,15 %

 

Tabuľka č. 7.2
SZČO, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok, jej príjem za rok 2010 bol vyšší ako 3 948,72 €

 

Poistenie

SZČO

ZP

7 %
min. VZ 339,89 € – 23,79 €
max. VZ 2 307,00 € – 161,49 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75€

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 € 
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

neplatí

GP

neplatí

RFS

4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

40,15 %

 

8. Dobrovoľne poistená SZČO

Tabuľka č. 8.1
SZČO, ktorej príjem za rok 2010 bol nižší ako 3 948,72 € a je dobrovoľne poistená od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012

 

Poistenie

SZČO

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. c) ZZP,
§ 13 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € –50,75 €

§ 130 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 € 
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. d) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 € 
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

 

9. Samoplatiteľ

Tabuľka č. 9.1 
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

 

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba)

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e) 
a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

14 %

 

Tabuľka č. 9.2
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba) so zdravotným postihnutím

 

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná
osoba) so zdravotným postihnutím

ZP

7 %
min. VZ 339,89 € – 23,79 €
max. VZ 2 307,00 € –161,49 €

§ 13 ods. 3 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. e) a § 11 ods. 2 ZZP

Celkom

7 %

 

Tabuľka č. 9.3 
Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba), ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

 

Poistenie

Samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
ktorý si dobrovoľne platí sociálne poistenie

ZP

14 %
min. VZ 339,89 € – 47,58 €
max. VZ 2 307,00 € – 322,98 €

§ 12 ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 3 ZZP
 a § 11 ods. 2 ZZP

NP

platí dobrovoľne 4,4 %
min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

StP

platí dobrovoľne 18 %
min. VZ 339,89 € – 61,18 €
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

IP

platí dobrovoľne 6 %
min. VZ 339,89 € – 20,39 € 
max. VZ 3 076,00€ – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

ÚP

neplatí

PvN

platí SZČO iba dobrovoľne 2 %
min. VZ 339,89 € – 6,79 € 
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 ZSP

GP

neplatí

RFS

Platí dobrovoľne 4,75 %
min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

49,15 %

 

10. Poistenie z príjmu z dividend

Tabuľka č. 10
Osoba s účasťou na základnom imaní spoločnosti alebo družstva a členovia štatutárnych orgánov s príjmom, ktorým sú dividendy podľa ZZP bez príjmu zo zárobkovej činnosti

 

Poistenie

Platiteľ dividend

Celkom

ZP

10 %
zaplatí najskôr v roku 2013pri podaní RZZP za rok 2012
príjmu, ktorý presiahne 339,89 €/rok, 
najskôr z dividend za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. e) ZZP,
§ 13 ods. 6 ZZP,
§ 12 ods. 1 písm. g) ZZP

10 %

Celkom

10 %

10 %

 

11. Poistenie z príjmu dosiahnutého podľa § 7 ZDP a § 8 ZDP

Tabuľka č. 11 
Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP bez zárobkovej činnosti

 

Poistenie

Osoba s príjmom podľa § 7 a § 8 ZDP

ZP

14 %
zo základu dane najskôr za rok 2011

§ 10b ods. 1 písm. c) a d) ZZP, § 13 ods. 7 ZZP

Celkom

14 %

 

12. Možnosti dobrovoľného poistenia podľa ZSP od 1. 2. 2012

Tabuľka č. 12.1 
Dobrovoľné dôchodkové poistenie (DDP)

 

Tabuľka č. 12.1.1 
Platenie poistného na DDP

 

 

Poistenie

Každá osoba,
ktorá dovŕšila 16 rokov, 
má na území SR trvalý pobyt, povolenie na trvalý a prechodný pobyt 
a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok

§ 15 ods. 4 ZSP

StP

18 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP
, 
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

IP

6 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP 

min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00 € – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

RFS

4,75 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

Celkom

28,75 %

 

 

Tabuľka č. 12.1.2

Platenie poistného na DDP v kombinácii s povinným zdravotným a sociálnym poistením

 

 

DDP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 1.1 až Tabuľka č. 1.5

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 2.1

DDP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom, poberateľa dôchodku (okrem poberateľa predčasného dôchodku)

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 3.1 až Tabuľka č. 3.4

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 4.1 až Tabuľka č. 4.4

DDP + poistenie zamestnanca s príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 5

DDP + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 až Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DDP môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DDP + poistenie osoby, ktorá je podľa ZZP samoplatiteľom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 9.1 a Tabuľka č. 9.2

 

 

 

 

Tabuľka č. 12.2 
Dobrovoľné nemocenské poistenie (DNP)

 

Tabuľka č. 12.2.1 
Platenie poistného na DNP

 

 

Poistenie

Každá osoba, kt orá dovŕšila 16 rokov, má na území SR trvalý pobyt, 
povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ak

a) nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok 
alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 

b) nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového
veku a 

c)
 je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená (DDP) a dobrovoľne 
poistená v nezamestnanosti (DPvN).

§ 14 ods. 2 ZSP

NP

4,4 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí

min. VZ 339,89 € – 14,95 €
max. VZ 1 153,50 € – 50,75 €

§ 130 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

StP

18 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 61,18 € 
max. VZ 3 076,00 € – 553,68 €

§ 131 ods. 1 písm. c) ZSP, 
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

IP

6 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 20,39 €
max. VZ 3 076,00 € – 184,56 €

§ 132 písm. c) ZSP,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

RFS

4,75 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 16,14 € 
max. VZ 3 076,00 € – 146,11 €

§ 138 ods. 7 ZSP

PvN

2 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

Celkom

35,15 %

 

 

Tabuľka č. 12.2.2 
Platenie poistného na DNP v kombinácii s povinným zdravotným a sociálnym poistením

 

 

 

DNP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 1.1 až Tabuľka č. 1.5

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 2.1

DNP + poistenie zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom, poberateľa výsluhového dôchodku

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 3.1

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 4.1

DNP + poistenie zamestnanca s príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 5

DNP + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 až Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DNP môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DNP + poistenie osoby, ktorá je podľa ZZP samoplatiteľom

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 9.1 a Tabuľka č. 9.2

 

 

Tabuľka č. 12.3 
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (DPvN)

 

Tabuľka č. 12.3.1 
Platenie poistného na DPvN

 

 

Poistenie

Len povinne poistená SZČO 
§ 19 ods. 2 ZSP

nie poberateľ dôchodku 
podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZSP

PvN

2 % 
zo sumy, ktorú si osoba určí 
§ 138 ods. 4 ZSP

min. VZ 339,89 € – 6,79 €
max. VZ 3 076,00 € – 61,52 €

§ 136 písm. c) ZSP
,
§ 138 ods. 5 a 6 ZSP

Celkom

2 %

 

 

Tabuľka č. 12.3.2 
Platenie poistného na DPvN len v kombinácii s povinným poistením SZČO

 

 

DPvN + poistenie povinne poistenej SZČO

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 6.1 a Tabuľka č. 6.3

Tabuľa č. 12.1 + Tabuľka č. 7.1 a Tabuľka č. 7.2

DPvN môže byť aj povinne poistená SZČO v období, keď má prerušené sociálne poistenie od 11. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa § 39 ZSP a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak nevykonáva činnosť povinne NP a povinne DP SZČO (§ 19 ods. 2 ZSP).

DPvN + DDP a DPN podľa tabuľky č. 12.2.1, ale nie poberateľ dôchodku podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZSP

 

 

Použité skratky:

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

RZZP

Zdravotné poistenie

ZP

Nemocenské poistenie

NP

Dôchodkové starobné poistenie

StP

Dôchodkové starobné sporenie

StSp

Invalidné poistenie

IP

Úrazové poistenie

ÚP

Poistenie v nezamestnanosti

PvN

Garančné poistenie

GP

Rezervný fond solidarity

RFS

Minimálny vymeriavací základ

min. VZ

Maximálny vymeriavací základ

max. VZ

VZ sa neobmedzuje

*ÚP

Poistenec iba v 1. pilieri dôchodkového poistenia

**StP

Zdravotné poistenie platí iba v mesiaci, 
v ktorom má vyplatený príjem

ZP***

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

DDP

Dobrovoľné nemocenské poistenie

DNP

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

DPvN

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z. n. p

ZSDS

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

 

ZDP

POZNÁMKA

 

1. Vymeriavací základ

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Suma poistného na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity sa určuje z vymeriavacieho základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Vymeriavacím základom je podľa § 138 ZSP (okrem výnimiek, z ktorých sa sociálne poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP § 6 ZDP. Za zárobkovú činnosť sa považuje príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h)ods. 2 3 ZDP a z podnikania podľa § 6 ods. 1 2 ZDP (okrem príjmu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ŤZP).

Vymeriavacím základom je podľa § 13 ZZP (okrem výnimiek, z ktorých sa zdravotné poistenie neplatí) zdaniteľný príjem podľa § 5 ZDP, § 6 ods. 1 2 ZDP (podľa zákona č. 133/2011 Z. z. účinného od 1. 5. 2011 nie je vymeriavacím základom príjem z prenájmu), príjem dosiahnutý podľa § 7 ZDP § 8 ZDP apríjem z dividend.

Podľa ZSP vymeriavacím základom od 1. 1. 2011 pre poistencov nie je (ani pre samoplatiteľa podľa ZZP ) príjem vyplatený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (platí sa iba ÚP a GP).

Na zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom sa vzťahuje nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

Na zamestnanca s nepravidelným príjmom sa vzťahuje iba dôchodkové poistenie (StSp, IP a RFS).

2. Výnimky z platenia poistného

Garančné poistenie 
neplatí zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr.: štátna rozpočtová a príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií). 

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca:

 • podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, podľa zákona č.315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, podľa § 102 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., § 146 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry),
 • obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,
 • fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek (od 1. 1. 2011).

Povinné invalidné poistenie podľa § 128 ods. 4 ZSP neplatí zamestnanecktorý je dôchodkovo poistenýpo priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Úrazové poistenie
Podľa § 4 ods. 2 ZSP je zamestnanec na účely úrazového poistenia fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie. Povinne úrazovo poistení sú zamestnanci vykonávajúci zárobkovú činnosť:

 • v pracovnom pomere a na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov (zmena od 1. 1. 2011 nie je),
 • v štátnozamestnaneckom pomere, v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k družstvu, v služobnom pomere, okrem sudcu alebo prokurátora,
 • ako výkon verejnej funkcie, ústavný činiteľ, verejný ochranca práv,
 • primátori, starostovia miest a obcí, poslanci VÚC, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu,
 • osoby vo výkone väzby zaradené do práce.

Úrazové poistenie sa nevzťahuje na osobu s príjmom podľa § 5 ZDP na základe napr. príkaznej zmluvy a mandátnej zmluvy, na sudcu alebo prokurátora.

3. Povinnosť štátu platiť poistné za poistencov

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za:

 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
 • fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie,
 • zamestnanca povinne nemocensky poisteného, povinne dôchodkovo poisteného a povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným mesačným príjmom, zamestnanca povinne dôchodkovo poisteného s nepravidelným príjmom a povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

Štát platí povinné poistné na dôchodkové poistenie a príspevky na dôchodkové sporenie do 2. piliera dôchodkového systému iba za poistenca, ktorý sa dobrovoľne rozhodne zapojiť do 2. piliera dôchodkového systému podľa § 14 ZSDS a ktorý:

 • sa riadne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku alebo
 • poberá peňažný príspevok za opatrovanie, za ktorého platí poistné podľa ZSP a príspevky na dôchodkové poistenie podľa ZSDS štát,
 • vykonáva osobnú asistenciu,
 • poberá materské.

Štát platí poistné na zdravotné poistenie za osobu, ktorá je poistencom štátu podľa § 11 odsek 7 ZZP.