Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

 • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

 • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

 • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

 • do 2. júla 2012,
 • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Sedem najčastejších chýb v daňových priznaniach

TRADIČNÉ OMYLY SA OPAKUJÚ. DOBRÁ PREVENCIA ZNIŽUJE RIZIKO.

Prípravu na podávanie priznaní k dani je nutné vykonať a nepodceňovať ju. Najlepšie je začať prevenciou, lebo táto aj v medicíne vždy bolí menej a je lacnejšia ako terapia.


Do konca marca 2012, resp. 2. 4. 2012 (lebo dátum 31. marec tohto roku pripadol na sobotu – t. j. nepracovný deň)  je nutné podľa zákona podať ročné daňové priznania za uplynulé zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2011 k dani z príjmov. Hoci väčšina daňových subjektov  už vie, ako postupovať, pribudli aj noví podnikatelia, ktorí zdaneniu podliehajú v takejto forme prvýkrát.


Spoločným menovateľom pre nové i staré daňové subjekty je možno vhodné poučenie z niektorých najčastejšie sa opakujúcich chýb, ktoré pri podávaní daňových priznaní evidujú daňové úrady stále najviac, a to podľa skúseností z minulosti i súčasnosti.


Preto ambíciou nasledovných riadkov je pripomenúť, na čo treba dať pozor, aby ste priznanie k dani podali úspešne na prvý raz a nemuseli chodiť na daňový úrad znovu údaje dopĺňať, opravovať a prežívať zbytočné kontraproduktívne stresové situácie.


Medzi tradične najčastejšie chyby patria:
- chýbajúci podpis daňového subjektu na priznaní,
- zabúdanie na nutné prílohy k daňovému priznaniu,
- zmeškanie termínu (priznanie na poslednú chvíľu „po lehote“),
- odporučený postup k zamedzeniu chýb (neúplné vyplnenie DP alebo chybné vyplnenie DP),
- nečitateľné kľúčové personálie (rodné číslo, dátum narodenia, meno a priezvisko),
- neaktualizovanie noviel zákonov,
- nemýliť si zodpovednosť (nepliesť pojmy s dojmami).


1. Podpis nesmie chýbať
Každý právny titul – ktorým je aj tlačivo daňového priznania – niekto garantuje. To znamená, že musí okrem množstva iných údajov obsahovať najmä podpis daňového subjektu, ktorému patrí daňové priznanie a ktorý je nenahraditeľný v DP. Všetko ostatné v daňovom priznaní  môžu za vás vypísať daňoví poradcovia, hlavní ekonómovia firiem alebo hlavní účtovníci, ale podpis  na konci formulára musí zrealizovať osobne daňový subjekt.


Možno sa to zdá triviálne, ale  ak máte daňové priznanie vyplnené stopercentne perfektne, ale chýba podpis, je to neplatný právny dokument. Daňový úrad  ho nezaeviduje a neuzná, ale bude vás vyzývať, aby ste prišli doplniť podpis. Takáto smiešne jednoduchá záležitosť chýba v praktickom zhone na tlačivách mnohých daňových priznaní, preto nezabudnite daňové priznanie vždy podpísať!


2. K priznaniu patria prílohy
Formulár daňového priznania vždy treba skontrolovať – aby ste vypísali aktuálny, lebo väčšinovo sa každoročne menia. Priznanie k dani z príjmov – za daň z príjmov fyzických osôb i za daň z príjmov právnických osôb vždy obsahuje aj sprievodný list – akýsi recept či inštruktáž k tomu, čo treba vyplniť. Hoci je to zvýraznené aj na tlačive daňového priznania – často sa zabúda, že oba spomenuté typy daňových priznaní sú neplatné, keď sú neúplné – t. j. keď vám k daňovému priznaniu chýbajú potrebné ďalšie prílohy.


Napríklad nutnou prílohou k daňovému priznaniu pre podnikajúce fyzické osoby  je výkaz príjmov a výdavkov, resp. výkaz o majetku a záväzkoch. Alebo keď ide o daňový subjekt podnikajúci v združení podnikateľov – nutnou súčasťou jeho priznania má byť aj kópia zmluvy o združení podnikateľov (kde sú jasne zadefinované podiely na príjmoch a výdavkoch u jednotlivých spoločníkov – aby bola zrejmá transparentnosť a možnosť evidenčnej kontroly k tomu, či jednotlivé podiely daňové subjekty priznali správne).


3. Nestihnutie termínu potrestané
Ako to už na Slovensku býva – v papierovej agende sme jednotne nepriatelia široko rozvrstvenej byrokracie, preto si nechávame všetko na poslednú chvíľu. Hoci daňové priznania k dani z príjmov za uplynulý rok je možné podať v termíne do konca I. štvrťroka 2012, t. j. až tri mesiace – daňové úrady sú v pohotovosti pripravené na prijatie týchto dokumentov, prax je zvyčajne iná. Prečo? Lebo na Slovensku je to tak, že minimálne tretina slovenského národa si to tradične nechá na poslednú chvíľu a zvykne podávať daňové priznanie koncom marca alebo osobne, alebo poštou.


Ak si necháva aj elektronické podanie na posledný deň, portál (server) daňových orgánov môže byť taký preťažený, že pracuje spomalene alebo vôbec (napr. technický kolaps v dôsledku preťaženia). Často práve preto, že vtedy sú veľké rady „a nechce sa čakať“, termíny sa prešvihnú a daňové priznanie je podané po lehote – t. j. daňový subjekt sa vystavuje úplne zbytočne možnosti sankcie – pokuty.


Odporúčam nielen nezmeškať termín, ale  ak podávate daňové priznanie po prvý raz, nepodať ho poštou, ale radšej ho osobne doručiť na daňový úrad, aby prijímací pracovník správcu dane vám po formálnej kontrole tohto dokumentu mohol  priamo povedať, či je to v poriadku alebo ste niečo zabudli doplniť – napríklad podpis alebo prílohy. Odstránením možnej drobnej chybičky podania na mieste sa vyhnete následne nutným ďalším návštevám pošty alebo daňového úradu kvôli podaniu doplnených chýbajúcich údajov po výzve správcu dane.


4. Odborník na dane sa vyplatí
Slováci sú náchylní často šetriť na nepravom mieste a podceňujú odborníkov vo všeobecnosti. Odborník na dane je aj preto odborníkom, aby pomohol a poradil pri daniach. Stojí za to, podľa môjho názoru, využiť jeho služby aspoň raz ročne. A to práve pri podávaní ročného priznania k dani z príjmov.


Tlačivo priznania k dani z príjmov  sa považuje všade vo svete za jeden z najzložitejších dokumentov, ktoré musí občan či firma vyplniť v zmysle dikcie štátu. Tradične odporučený postup zostáva, že minimálne vaše prvé daňové priznanie nevypĺňajte sami, ale poraďte sa s daňovým odborníkom alebo využite príklady z odborných brožúr či pomoc skúsenejších daňových subjektov – už v problematike zorientovaných.


5. Automat prečíta len čitateľne vyplnené údaje
Hoci niektoré daňové priznania v SR je možné už podávať aj elektronicky cez internet, je to zatiaľ stále len menšinová forma príjmu daňových priznaní, pretože informatizácia v SR má ešte veľké rezervy a napríklad aj preto, že zaručený elektronický podpis (podmienka elektronickej komunikácie v daňovom konaní) každému nevyhovuje, napríklad z cenových dôvodov.


Väčšinové spracovanie daňových priznaní v SR je metódou skenovania, čo je progres oproti niekdajšiemu ručnému „nahrávaniu“ tipovaním do systému cez personálne počítače správcov dane. Finančná (predtým názov „Daňová“) správa SR už viac rokov skenuje – t. j. sníma obsah daňových priznaní automaticky. Veľakrát to nie je možné a proces je spomalený alebo narušený práve pre nečitateľnosť kľúčových personálií v daňovom priznaní.


Čo to v praxi znamená? Ide o triviálne chyby, že napríklad  daňový subjekt nevyplní jasne jeho meno a priezvisko (Viete, koľko máme v SR úplne rovnakých mien a priezvisk? Veľa!) alebo prepíše nejasne číslicu v dátume narodenia, alebo chybne uvedie rodné číslo alebo názov firmy. To všetko sú kľúčové údaje – ktoré keď sú vyplnené chybne alebo nečitateľne, tak daňový úrad musí daňový subjekt vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov, resp. ho predvolá aj osobne.


Priznanie je vhodné vyplniť na písacom stroji alebo PC alebo ak ručne, tak krasopisne a čitateľne. Vo všetkých prípadoch však tak, aby jednotlivé čísla a písmená boli vždy v rámci okienka príslušnej predlohy tlačiva. Nie mimo a nie s prepisovaním, škrtmi a machuľami.


6. Skontrolovať aj poslednú aktualizáciu platného zákona
Ak by všetko – to predtým uvedené vo výpočte našich omylov a pochybení pri podávaní DP – mal daňový subjekt správne, môže dôjsť aj k tomu, že daňovník nepozná a nemá čas sa oboznámiť s novelami daňových zákonov, ktoré v SR pokračujú každoročne. Navonok sa mu zdá, že tlačivo daňového priznania je navlas rovnaké ako minulý rok a opisuje preto postup z minulého roku (napríklad z kópie vlastného daňového priznania, ak si ju odložil – čo múdri daňovníci robia!), pričom dochádza logicky k chybám.


Práve preto podčiarkujem, že je dobré buď sa opýtať odborníkov, či sa nič nezmenilo (napríklad daňového úradu alebo daňového poradcu), alebo venovať pár drobných a kúpiť si jednoduchú príručku s návodom na vyplnenie a vzormi na vyplnenie daňových priznaní. Sprievodný formulár –  „pomocník“ na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov, ktorý je súčasťou tlačiva doručeného štátom – žiadne príklady a vzory na vyplnenie daňového priznania neobsahuje.


7. Poradca radí, daňovník zodpovedá
Otvorme aj ďalšie často diskutované a mýlkami opradené „verejné tajomstvo“. Vždy za obsah daňového priznania je zodpovedný daňový subjekt, ktorý ho vlastným podpisom garantuje. To znamená, že aj keď by vám ho vyplnil odborník – za prípadné chyby zodpovedáte vy sám – daňový subjekt (=daňovník). Preto je vhodné – ak to neviete sám – vyberať si k vypĺňaniu daňových priznaní správnych, t. j. kvalifikovaných odborníkov s referenciami (nie však hocijakých vám neznámych a neoverených „rozumbradov“ a „krčmových truhlíkových vševedkov“).


Tak ako za správne vyplnenia tlačív účtovnej závierky a správnosť účtovníctva ručí a zodpovedá vždy účtovná jednotka, tak aj za správnosť daňového priznania ručí daňový subjekt. Účtovnou jednotkou a daňovým subjektom v jednej osobe (ak uplatňujete nie paušálne výdavky, ale skutočné podľa účtovníctva) je daňovník sám, poradcovia mu môžu radiť – ale primárna zodpovednosť je jeho. Na to netreba zabúdať a múdre je nepodceňovať to.


Keď ide o zložitejší obsah daňového priznania a o väčšiu sumu peňazí – tak rozhodne odporúčam dať si daňové priznanie spracovať daňovému poradcovi na báze zmluvy, ktorú s ním uzatvoríte. Kým sa tak stane, preverte si – či je to člen Slovenskej komory daňových poradcov a či jeho poistka proti prípadnej škode (ak by sa náhodou stalo, že vaše daňové priznanie vám vyplní chybne) je dostatočne vysoká. Do zmluvy s ním nie je na škodu priamo uviesť aj zmluvnú pokutu za prípadné chyby. Však si za poradenstvo zaplatíte, preto nie je hanbou byť obozretný.


Ak aj tak urobíte chybu, berte to s humorom
Mýliť sa je ľudské. Preto ak urobíte všetko pre bezchybné podanie priznania k dani, ale aj tak vám nájdu chybu, neberte to ako tragédiu a vezmite to radšej s humorom. Klasik o daňových priznaniach už storočia tvrdí toto:

 • V daňovom priznaní je vždy nejaké číslo nesprávne.
 • Pokiaľ v daňovom priznaní nie je nesprávne nejaké číslo, je v ňom určite nesprávny nejaký text.
 • Pokiaľ v daňovom priznaní nie je nesprávne číslo ani nesprávny text, tak určite chýba podpis.
 • Pokiaľ v daňovom priznaní nie je nesprávne číslo ani nesprávny text a nechýba podpis, určite chýbajú prílohy.
 • Pokiaľ v daňovom priznaní nie je nesprávne číslo ani nesprávny text a nechýba podpis ani prílohy,  potom určite bolo podané po termíne.
 • Pokiaľ v daňovom priznaní nie je nesprávne číslo ani nesprávny text, nechýba podpis ani prílohy a bolo podané v  termíne, potom ide určite o dôsledný podvod.
 • Ak nejde ani o podvod, potom dokument nepochybne nie je daňovým priznaním.

 

Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Skrátené z článku Priznávame dane z príjmov I.
Zdroj: www.pp.sk

Odkaz na článok nájdete tu.

STIAHNITE SI zadarmo editovateľné TLAČIVÁ. Môžete si ich otvoriť, uložiť, vyplniť a vytlačiť.

 

K PROBLEMATIKE Daňové priznania si môžete prečítať aj nasledujúce príspevky:
Aktívne a pasívne príjmy fyzických osôb od roku 2012
Špecifiká zdaňovania príjmov dôchodcov
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2011
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2011
Odklad podania daňového priznania
Nezdaniteľné časti základu dane FO


Pozrite si zadarmo UKÁŽKU VIDEOŠKOLENIA Ing. Vladimíra Pastierika Daňové priznania PO za rok 2011.