Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

 • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

 • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

 • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

 • do 2. júla 2012,
 • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Predmet dane z motorových vozidiel


Anotácia:

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré sa  používa na podnikanie v SR. Pre účely zákona pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, napr. ide o príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov a pod.


 • Predmetom dane z motorových vozidiel jemotorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré:
 • možno zaradiť do kategórie:
  • M1 (osobný automobil),
  • M2 a M3 (autobusy),
  • Naž N3(nákladné vozidlá) a
  • Oaž O4 (prípojné vozidlá),

Predmetom dane nie sú dopravné prostriedky kategórie:

L – motocykel, trojkolka, štvorkolka,
T, C – kolesové a pásové traktory, 
R – prípojné vozidlo za traktor, 
S – ťahaný vymeniteľný stroj za T, C,
P – pracovný stroj, 
V – ostatné vozidlá;

 • používa sa na podnikanie v SR.

Poznámka: 
V zdaňovacom období r. 2013 predmetom dane je každé vozidlo kategórie M, N a O, ktoré má pridelené evidenčné číslo v SR, bez ohľadu na to, či sa vozidlo používa na podnikanie v SR alebo v zahraničí.

Pre účely zákona pod pojmom „používanie vozidla na podnikanie“ je potrebné chápať podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo dosahovanie príjmov z podnikania a
z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, napr. ide o príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr. súdnych znalcov, exekútorov, športovcov a pod.

Príklad č. 1:
Podnikateľ používa vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo v ČR, na podnikanie v SR.
Ak daňovník používa vozidlo na podnikanie v SR, vozidlo je predmetom dane bez ohľadu na to, či má pridelené evidenčné číslo v SR alebo má zahraničné evidenčné číslo.

Príklad č. 2:
Podnikateľ sa zaoberá nákladnou prepravou. Je držiteľom ťahača a návesu. Prepravu tovaru vykonáva výlučne mimo územia SR a okrem technickej kontroly a pravidelného servisu sa vozidlo nezdržiava na území SR.

Pretože vozidlo sa používa na podnikanie výlučne v zahraničí, nie je predmetom dane z motorových vozidiel. Vozidlo nie je predmetom dane ani vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia sa vráti na územie SR za účelom vykonania technickej kontroly, resp. opravy vozidla, lebo tieto činnosti nesúvisia s podnikaním vozidla v SR. 
Ak sa vozidlo vráti na územie SR za účelom vykonania technickej kontroly naložené nákladom, má sa za to, že vozidlo sa použilo na podnikanie a vozidlo je predmetom dane. Podnikateľovi vznikla daňová povinnosť a je povinný zaplatiť pomernú časť dane (v danom prípade podnikateľ nesmie zabudnúť ani na oznamovaciu povinnosť podľa § 90 ods. 2 zákona o miestnych daniach).

Príklad č. 3:
Podnikateľ prenajíma na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi návesovú jazdnú súpravu:
a) do zahraničia

Pri prenájme návesovej jazdnej súpravy do zahraničia je vozidlo predmetom dane v deň odchodu do zahraničia a taktiež v deň príchodu zo zahraničia. V týchto dňoch vykonáva podnikateľ podnikateľskú činnosť prostredníctvom prenájmu na území SR (aj v tomto prípade vznikla daňovníkovi oznamovacia povinnosť podľa § 90 ods. 2 zákona o miestnych daniach). Vozidlo počas jeho pobytu v zahraničí nie je predmetom dane.

b) na území SR

Pri prenájme vozidla na území SR podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom prenájmu, t. j. vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel.

Príklad č. 4:
Prepravná firma je držiteľom nákladných vozidiel, ktoré sú v obchodnom majetku, ale sú odstavené v garáži a nepoužívajú sa na podnikanie.

Keďže vznik daňovej povinnosti sa odvíja od fyzického používania vozidla na podnikanie, samotné zaradenie vozidla do majetku firmy ešte vznik daňovej povinnosti nezakladá. Na základe uvedeného vozidlo zaradené do obchodného majetku, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (napr. vozidlo je odstavené v garáži), nie je predmetom dane z motorových vozidiel.

Príklad č. 5:
Pri prestavbe vozidla došlo k zmene z kategórie vozidla M na kategóriu N. Aký vplyv má táto skutočnosť na platenie dane z motorových vozidiel?

Daňovník v daňovom priznaní uvedie vozidlo pôvodnej kategórie M, ako aj vozidlo kategórie N (došlo k vzniku aj zániku daňovej povinnosti a zároveň vznikla aj oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti). 
Daňovník vypočíta v daňovom priznaní pomernú časť dane (§ 91 ods. 6 zákona o miestnych daniach) v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých vozidlo podliehalo dani, osobitne pre kategóriu M a pre kategóriu N.

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M podľa § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy,
 • vozidlo špeciálne, ktoré je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo a zároveň je určené len na vykonávanie špeciálnych činností, a to bez možnosti prepravy.

Pre vylúčenie špeciálneho vozidla z predmetu dane musia byť splnené súčasne nasledovné tri podmienky:

 • vozidlo musí byť určené na vykonávanie špeciálnych činností,
 • vozidlo nie je určené na prepravu,
 • v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.

Špeciálne vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane, sú definované v prílohe č. 5 vyhlášky MDPaT SR č. 169/2010 Z. z. o technickom osvedčení vozidla, ide o vozidlá:

 • obytný automobil (SA),
 • samohybný žeriav (SF),
 • ostatné vozidlá na špeciálne účely (SG),najmä:
  • autorýpadlo, karoséria cisternová na polievanie,
  • čerpadlo betónu,
  • drvič kameňa,
  • elektrocentrála,
  • karoséria hasičská,
  • karoséria hasičská s rebríkom,
  • kompresor,
  • karoséria laboratórna,
  • karoséria montážna,
  • pojazdná dielňa,
  • pojazdná knižnica,
  • pojazdná kuchyňa,
  • pojazdná lanovka,
  • pojazdná predajňa,
  • karoséria policajná,
  • karoséria rozhlasová,
  • karoséria sýpacia,
  • karoséria technicko-zásahová,
  • karoséria televízna,
  • vrtná súprava,
  • karoséria vyprosťovacia,
  • vysprávková súprava,
  • karoséria záchranárska,
  • zdvíhacia plošina a podobne.

Pri špeciálnych vozidlách treba dať pozor na nákladné vozidlá špeciálne s druhom karosérie (BA), ktoré sú určené na prepravu, a teda sú predmetom dane z motorových vozidiel.

Predmetom dane sú aj pancierové (SB) – určené na ochranu prepravovaných osôb alebo tovaru.

Taktiež pohrebné (SD) a sanitné (SC), aj keď sú špeciálnymi vozidlami, nie sú vylúčené z predmetu dane z motorových vozidiel, pretože sú určené aj na prepravu.

Poznámka redakcie: § 84 zákona o miestnych daniach

 

Autor: Ing. Lia Košalová

 

Ďalšie súvisiace články nájdete na portáli danovecentrum.sk