Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

 • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

 • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

 • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

 • do 2. júla 2012,
 • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Daň z motorových vozidiel


Anotácia:

Daň z motorových vozidiel je upravená v jedenástej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Je to fakultatívna daň, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok všeobecne záväzným nariadením. Výnos tejto dane plynie do rozpočtu príslušného vyššieho územného celku.


Vyšší územný celok okrem zavedenia tejto dane má zo zákona kompetenciu určovať aj podmienky oslobodenia od dane alebo jej zníženie v rozsahu stanovenom v § 86 zákona o miestnych daniach a určovať sadzby dane pre úžitkové vozidlá a osobné vozidlá. Pre úžitkové vozidlá určuje sadzby dane podľa celkovej hmotnosti vozidla a počtu náprav, a to  osobitne za motorové vozidlá a osobitne za prípojné vozidlá. Sadzbu dane pre osobné vozidlá určuje podľa zdvihového objemu motora v cm3.

Vzhľadom na vyššie uvedené kompetencie vyššieho územného celku pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel je všeobecne záväzné nariadenie príslušného vyššieho územného celku nevyhnutným dokumentom, bez ktorého nie je možné vypočítať daňovú povinnosť v daňovom priznaní, resp. výšku predpokladanej dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je daňovník povinný podať miestne príslušnému správcovi dane do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

U ktorých vozidiel môže vyšší územný celok znížiť daň, resp. ktoré vozidlá môže vyšší územný celok oslobodiť od dane?

Oslobodenie od dane a jej zníženie môže vyšší územný celok určovať iba v rozsahu stanovenom v § 86 zákona o miestnych daniach. Ide o nasledovné vozidlá:

 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby,
 • banskej, horskej a leteckej záchrannej služby,
 • vozidlo požiarnej ochrany,
 • vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
 • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
 • vozidlo používané na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5.

POZNÁMKA:
V prípade vozidla, ktorého držiteľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel, taktiež vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, ide o zákonné oslobodenie od dane, preto pri uplatnení uvedeného oslobodenia v daňovom priznaní daňovník vychádza priamo zo zákona, bez ohľadu na to, či uvedené oslobodenie od dane je uvedené vo všeobecne záväznom nariadení alebo nie je.