Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

  • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

  • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

  • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

  • do 2. júla 2012,
  • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Daň z nehnuteľnosti


Anotácia:

Osoba, ktorá sa stala v priebehu roka 2011 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, ktorá je predmetom dane z pozemkov, dane zo stavieb alebo dane z bytov a nebytových priestorov, bola povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva, správy, nájmu alebo skutočného užívania nehnuteľnosti, oznámiť správcovi dane túto skutočnosť. Takejto osobe vzniká daňová povinnosť 1. januára 2012 a týmto dňom sa zároveň stáva daňovníkom dane z nehnuteľností.Nehnuteľnosti, ktoré podliehajú dani z nehnuteľností


V daňovom priznaní sa uvádzajú iba pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktoré sú vymedzené v predmete dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov.

Predmetom dane z pozemkov sú také pozemky, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky a členia sa podľa nasledovných skupín:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) zastavané plochy a nádvoria,
f) stavebné pozemky,
g) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

Okrem pozemkov, ktoré sú predmetom dane z pozemkov, zákon o miestnych daniach vymedzuje aj pozemky, ktoré nie sú premetom dane z pozemkov a nepodliehajú dani z pozemkov. Takýmito pozemkami sú časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov, pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy a pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Takéto stavby sú predmetom dane aj v prípade, ak sa prestanú užívať. Rozdeľujú sa podľa účelu ich využitia do nasledovných skupín:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu – do tejto skupiny sa zaraďujú bytové domy, rodinné domy a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby – do tejto skupiny sa zaraďujú všetky stavby, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej zo skupín uvedených v písm. a) až f). Ide napr. o stavby úradov, detských domovov, študentských domovov, domovov dôchodcov, útulkov pre bezdomovcov, stavby škôl, zdravotníckych zariadení a pod.

Okrem vyššie uvedených stavieb, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, zákon o miestnych daniach vymedzuje aj stavby, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb. Takýmito stavbami sú stavby s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré podliehajú režimu dane z bytov, a stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií a zariadení na ochranu pred povodňami.

Ak je v bytovom dome aspoň jeden byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, sú takéto byty a nebytové priestory predmetom dane z bytov.

Kto podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník. Daňovníka zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch.

Daňovníkom dane z pozemkov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou. Ďalej je daňovníkom dane z pozemkov nájomca za podmienky, že má v nájme náhradné pozemky daňovníka, alebo v prípade, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, prípadne má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom. Ak daňovníkom nie je niektorá z vyššie uvedených osôb, daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Iba ak nemožno určiť daňovníka podľa už uvedeného vymedzenia, daňovníkom je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Ak fyzická alebo právnická osoba nadobudne do vlastníctva stavbu, stáva sa táto osoba daňovníkom dane zo stavieb. Vlastnícke právo k stavbe môže nadobudnúť od skoršieho vlastníka napr. prevodom alebo prechodom nehnuteľností alebo pôvodným spôsobom k novovzniknutej stavbe ktorá doteraz nikomu nepatrila. Ak je vlastníkom stavby štát, obec alebo vyšší územný celok a zároveň štát, obec alebo vyšší územný celok prenechajú stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb do správy inej osobe (napr. podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov), v takomto prípade je daňovníkom dane zo stavieb správca. Nájomca je daňovníkom dane zo stavieb iba v prípade, ak je stavba v správe Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond je právnická osoba zapísaná do obchodného registra, pričom nie je zriadený na podnikanie. Ak za daňovníka dane zo stavieb nie je možné určiť vlastníka, správcu ani nájomcu, daňovníkom dane zo stavieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Pri bytoch a nebytových priestoroch je daňovníkom dane z bytov predovšetkým vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Daňovníkom môže byť aj správca bytu alebo nebytového priestoru, ak je byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

Podávanie daňového priznania, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve

V prípade, že pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nie sú vo výlučnom vlastníctve ale sú v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie je povinná podať každá fyzická alebo právnická osoba za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti dohodnú, že priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili, musia túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zástupca uplatní v daňovom priznaní oslobodenie od dane alebo zníženie dane u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane. Zákon o miestnych daniach osobitne upravuje podávanie daňového priznania pri nehnuteľnostiach, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v takomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov. V prípade, že niektorý z manželov má nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, predmetné zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa vzťahuje na celú nehnuteľnosť.

Daňovník, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie

Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b). Podľa uvedeného ustanovenia sú oslobodené od dane z nehnuteľností pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach a pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.