Dôležité dátumy

Daň z motorových vozidiel

  • do 31. januára 2012

Daň z nehnuteľností

  • do 31. januára 2012

Daň z príjmu

  • do 2. apríla 2012

Odložená daň z príjmu

  • do 2. júla 2012,
  • resp. 1. októbra 2012 (o odklad DP už netreba žiadať DÚ, stačí len oznámiť)

Vzory tlačív

Fyzické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: A)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: A) za zdaňovacie obdobie 2013
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za zdaňovacie obdobie 2013
Žiadosť o predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania

Právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2013

Účtovná závierka

Účtovná závierka v JÚ
Výkaz o majetku a záväzkoch
Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Účtovná závierka v PÚ
Súvaha
Súvaha priebežnej účtovnej závierky
Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky
Účtovná závierka pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky